Splošni pogoji

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo v celotnem poslovanju podjetja IMS MERILNI SISTEMI d.o.o. z vsemi pravnimi subjekti, ne glede na to ali so bili ti proizvodi proizvedeni v Sloveniji ali v tujini. Ti splošni pogoji, s takojšnjim učinkom, nadomestijo vse predhodne splošne pogoje, ki so bili izdani s strani prodajalca. Kupec je seznanjen s pogoji, jih razume in se strinja, da izdaja naročilnice pomeni, da soglaša s temi pogoji prodajalca. Morebitni pogoji ali zahteve kupcev, ki nasprotujejo tem splošnim pogojem poslovanja se lahko uporabijo le v primeru, če se o tem pisno dogovorita kupec in podjetje IMS MERILNI SISTEMI d.o.o. (v nadaljevanju podjetje).

2. Sprejemanje naročil in cene

Naročila morajo biti podana v pisni obliki, s pismom, po telefaksu ali elektronski pošti, da bi se izognili napakam pri razumevanju telefonskih naročil. Dokler podjetje ne poda svoje pisne ponudbe se šteje, da so vse do tedaj izražene cene, pogoji in podobno, predstavljali le pogajanja pred sklenitvijo pogodbe, ki ne zavezujejo. Cene, ki so podane v cenikih, so informativne in neobvezujoče narave. Edina obvezujoča oblika je pisna ponudba ali predračun in na tej podlagi potrditev naročila. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni naziv, velikost in embalažo blaga, pod pogojem, da navedene spremembe bistveno ne spremenijo lastnosti blaga. Vsaka naročilnica je izvršljiva, če je s strani prodajalca sprejeta v pisni obliki in predstavlja ločeno ter posamezno dobavno pogodbo. V kolikor se stranke ne dogovorijo drugače, so navedene cene v ceniku tiste cene, ki ne vključujejo davkov ali carin. Kupec poleg navedenih cen plača znesek katerihkoli sedanjih ali bodočih davkov ali carin, ki veljajo za prodajo blaga.

3. Dobavni roki

Navedeni podatki o dostavnih rokih so približni in v vsakem primeru odvisni od razpoložljivosti in učinkovitosti prevoznih sredstev ter veljajo za izpolnjene s trenutkom, ko je blago odpeljano iz skladišča podjetja. Ob nastopu višje sile in vseh drugih nepredvidljivih okoliščin ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe v celoti ali deloma oz. podaljšati dobavni rok za čas trajanja teh okoliščin. V primeru, da prodajalčeva zmožnost za dostavo blaga, za katerega naročilnica kupca še ni urejena ali postane omejena iz kakršnegakoli razloga, lahko prodajalec zmanjša količino, odloži pošiljko ali dodeli blago svojim kupcem po lastni presoji, pod pogojem, da je kupec o tem predhodno obveščen. Kupec ne sme preklicati, odložiti ali preložiti katerekoli naročilnice brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca, razen v primeru, da je prodajalec v zamudil ali kršil pogodbene obveznosti na drugačen način. Če je dano soglasje, se kupec izrecno odpoveduje kakršnemukoli zahtevku, ki neposredno ali posredno izvira iz takšnega preklica, odloga ali preložitve, prav tako kupec vse stroške in izdatke v tej zvezi krije izključno sam.

4. Kvaliteta

Blago ustreza zahtevam kakovosti, ki jih določa slovenska zakonodaja in/ali zakonodaja države izvora. Prodajalec jamči, da bodo blagu priloženi zahtevani certifikati in potrdila. Na pisno zahtevo kupca je prodajalec dolžan kupcu predložiti overjene kopije navedenih dokumentov.

5. Pakiranje

Kartone in ostalo embalažo za pakiranje štejemo k lastnim stroškom in jih ne sprejemamo v vračilo.

6. Odprema

Podjetje je dolžno izpolniti svoje obveznosti izročitve blaga na sedežu podjetja, razen v primeru morebitnih posebnih drugačnih pisnih dogovorov. S predajo blaga kupcu, njegovemu špediterju ali prevozniku oz. z drugačno odpremo blaga kupcu, vendar najkasneje v trenutku, ko blago zapusti naše podjetje oz. naše skladišče, preidejo nevarnosti naključnega uničenja ali poškodovanja in stroški prevoza blaga na kupca. Podjetje lahko na izrecno zahtevo kupca in ob njegovi predhodni založitvi stroškov sklene za čas prevoza zavarovanje proti škodi in izgubam blaga.

7. Plačilo

Glede plačila računov veljajo plačilni pogoji, ko so navedeni v pisni ponudbi ali potrditvi naročila ali predračunu. V kolikor ti niso navedeni, oziroma ni drugače pisno dogovorjeno, veljajo naslednji pogoji:

Zapadlost: Naše terjatve zapadejo v plačilo v 30 dneh od datuma izdaje računa, neto, brez odbitkov. Pri prekoračitvi plačilnega roka obračunavamo 12% obresti letno. Za vsak opomin dodatno zaračunavamo 5 EUR + DDV stroškov.

Skonto: Za 100% brezobrestno avansno plačilo po predračunu, odobrimo skonto, ki ga dogovorimo v Prodajnih pogojih. Pogoj za uveljavljanje skonta je, da so poravnane vse predhodne obveznosti kupca do podjetja. Skonto se priznava samo v kolikor kupec vplača 100 % avans po predračunu oziroma potrditvi naročila, najmanj 10 dni pred dobavo oz. prevzemom.

Kompenzacija: Za plačilo s kompenzacijo je potreben poseben predhodni pisni dogovor.

Vsa plačila je potrebno v celoti plačati z nakazilom na bančni račun, ki ga je navedel prodajalec, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače, v pisni obliki. Na zahtevo prodajalca se bodo plačila izvršila vnaprej. Plačila se bodo izvršila – brez odtegljajev, zlasti brez popustov, razen če ni to izrecno dogovorjeno v pisni obliki – pravočasno, tako, da bo imel prodajalec ustrezen znesek na računu na dan, ko znesek zapade v plačilo. V izogib dvomu nosi stroške plačilnih transakcij kupec.

Od zneskov, ki ne bodo pravočasno plačani, tečejo zakonske zamudne obresti. Če blago vključeno v teh pogojih ni dostavljeno z eno pošiljko, kupec plača samo količino blaga, ki je bila dostavljena. Vsaka pošiljka se obravnava kot ločen in samostojen posel.

Prodajalec in kupec se lahko dogovorita za različne oblike popustov, ki bodo navedeni v pisni obliki.

8. Prodaja s pridržkom lastninske pravice

Podjetje si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki ga je prodala in dobavila kupcu, za čas do dokončnega poplačila dogovorjene kupnine. Pridržek lastninske pravice se raztegne tudi na izdelke, ki so nastali s predelavo, združitvijo ali drugačnim predrugačenjem dobavljenega blaga in sicer do celote novonastalih stvari, ker se dobavljeno blago podjetja šteje za glavno stvar. Načrti, vzorci, brošure, dokumenti in podobni material, ki jih zagotovi prodajalec, se lahko uporabljajo le v skladu z dogovorjenim namenom in ne predstavljajo ponudbe ter jih prodajalec lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega pisnega soglasja. Razmnoževanje, sprememba, preoblikovanje ali uporaba takšnih materialov v drugačne namene je dovoljena le na podlagi pisnega dogovora s prodajalcem in le če je to v vseh primerih v skladu z veljavnimi zakoni.

9. Izključitev in omejitev odškodninske odgovornosti

Odškodninska odgovornost podjetja je izključena v primerih lahke malomarnosti ali v primeru kršitve nebistvenih pogodbenih obveznosti. Odškodninska odgovornost podjetja je omejena v primerih naklepnega ravnanja ali ravnanja iz hude malomarnosti pri kršitvah bistvenih pogodbenih obveznosti in sicer do višine predvidljive škode, ki je običajna pri takšnih pravnih poslih. Šteje se, da navedena določba velja tudi glede zahtevka za povračilo stroškov.

10. Reklamacije

Reklamacije zaradi količine, kakovosti pošiljke ali pomanjkljive embalaže, lahko kupec uveljavlja v roku 8 dni od prejema blaga in pod drugimi pogoji Obligacijskega zakonika. Pri utemeljenih in priznanih reklamacijah lahko kupec zahteva ali popravilo blaga ali nadomestno dobavo ali dobropis za zmanjšanje cene, pri čemer ima pravico do izbire med navedenimi možnostmi podjetje. Morebitne reklamacije po navedenem roku podjetje ne bo upoštevalo.

Škodo, ki je nastala med prevozom blaga, je treba javiti takoj pri prejemu blaga ter jo registrirati pri prevozniku z oznako v tovornem listu in o tem nemudoma pisno obvestiti podjetje. Vse škode, nastale med prevozom blaga, se zaradi prenosa rizika na kupca uveljavljajo pri prevozniku ali špediterju.

11. Nadomestna dobava

Podjetje je dolžno opraviti nadomestno dobavo ali izdati dobropis šele po natančni preiskavi reklamiranega blaga v podjetju in potrditvi odgovornosti podjetja za takšno napako. Za opravo preiskave mora kupec reklamirano blago vrniti v podjetje. V nujnih primerih lahko podjetje dobavi kupcu blago po veljavnih dnevnih cenah in mu v primeru potrditve odgovornosti do nadomestila prizna dobropis. Stroške neupravičene reklamacije nosi kupec.

12. Tajnost

Kupec se zavezuje varovati kot poslovno skrivnost in ohranjati v tajnosti vse poslovne in zaupne tehnične informacije prodajalca, s katerimi se seznani med trajanjem poslovnega razmerja, razen če je ali če postane ta informacija splošno znana brez krivde kupca.

13. Reševanje sporov

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Prepoved pobota

Kupec nima pravice do pobota katerihkoli nasprotnih terjatev s terjatvami prodajalca, razen če je takšna nasprotna terjatev nesporna ali je o njej pravnomočno odločilo sodišče.

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o.

Luka Dolenc – Direktor
Ljubljana, 1.1.2009

Kje smo?

1000 Ljubljana
Slovenija
© Copyright | www.ims.si | IMS Merilni sistemi | Vse pravice pridržane
Nekatere slike so intelektualna lastnina podjetja Bruel & Kjaer A/S, Danska